5 lat gwarancji

Kupując meble naszej produkcji dokonali Państwo trafnego wyboru. Gratulujemy i dziękujemy za okazane zaufanie. Produkty z logo „ORiSTO” wykonane są według najnowszych technologii. Wykorzystanie materiałów najwyższej jakości pozwala na wieloletnie, niezawodne użytkowanie.


ORiSTO_gwarancja.pdf

WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i zamontowania w/g instrukcji dołączonej do wyrobu:

  1.  Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na okres 60 miesięcy (5 Lat) od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i podpisem sprzedawcy. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wad tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że Strony w wyraźny sposób postanowią inaczej. W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji (rękojmi) wynosi 24 miesiące (2 lata).
   • Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827), Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
  2. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez gwaranta jest:
   • dokument zakupu
   • karta montażu szafki (znajduje się wewnątrz wyrobu)
   • znak oryginalności znajdujący się wewnątrz szafki
  3. Sprzedający jest zobowiązany:
   • do wydania Kupującemu mebla w opakowaniu fabrycznym wraz z dokumentem sprzedaży.
   • do sprawdzenia zgodności wydawanego produktu z zamówieniem i fakturą zakupu;
   • w obecności i na życzenie klienta do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności szafki, ewentualnego opisu uszkodzeń i braków.

Wady objęte gwarancją 5 lat:

 • samoistne ubytki w lakierze lub jego rozwarstwianie, zmiana struktury
 • wypaczenie elementów lakierowanych, laminowanych lub foliowanych
 • odklejanie obrzeża od krawędzi
 • odklejanie tafli szkła od płyty

Wady objęte gwarancją 2 letnią:

 • rdzewienie elementów metalowych
 • awarie elementów elektrycznych np. włączniki, przepalanie oświetlenia, gniazdka
 • uszkodzenie zawiasów
 • uszkodzenie prowadnic
 • uszkodzenie ogranicznika wysuwu kosza
 • tafla szkła srebrzonego – korozja (czernienie krawędzi), łuszczenie się i pękanie powłoki srebrzonej
 • zmiana odcienia koloru (odbarwienie) wynikające z długotrwałego działania promieni UV
GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE

GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE

 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przenoszenia mebli,
 • uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,
 • uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 • wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę,
 • zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia,
 • zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,
 • regulacja i montaż mebli.

W meblach sprzedawanych z ekspozycji: uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone przy zakupie, z którymi klient został zapoznany w trakcie zakupu.

REKLAMACJE

REKLAMACJE

 1. Przy sprzedaży wyrobu na podstawie wzoru, meble dostarczone są do obrotu w opakowaniach. Jeśli opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia lub naruszenia, meble wydawane są kupującemu bez rozpakowania (o ile nie będzie tego wymagał). W takiej sytuacji termin zgłoszenia na wady widoczne (jawne), wynosi siedem dni (kalendarzowych) od daty zakupu i należy wówczas bezwzględnie zachować opakowanie fabryczne do kontroli, do czasu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Jeżeli Kupujący zażąda rozpakowania mebla w punkcie sprzedaży detalicznej lub wyrobu ekspozycyjnego, traci on uprawnienia do reklamowania wad (uszkodzeń) transportowych i mechanicznych.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu wad, przyjmuje punkt sprzedaży, w którym dokonano zakupu.
 4. Reklamacje dotyczące braków, uszkodzeń, wad powstałych w trakcie użytkowania obsługiwane są przez punkt sprzedaży.
 5. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta lub Sprzedawcę w terminie:
  • w przypadku dokonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia reklamacyjnego,
  • we wszystkich innych przypadkach w terminie siedmiu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego,
  • w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty.
 6. Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną.
 7. W przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, Kupującemu przysługuje wymiana mebla na wolny od wad.
 8. Termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 30 dni od czasu pozytywnego potwierdzenia rozpatrzenia zgłoszenia.
 9. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 45 dni ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne.
 10. Wykonujący prawa z gwarancji winien dostarczyć reklamowany mebel do Oristo sp. z o.o. lub wskazanego punktu napraw.
 11. Koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi osoba reklamująca.

Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać:

Mariusz Wilkowski
tel./fax +48 56 472 95 64
e-mail: reklamacje@oristo.pl

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego.pdf

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

 1. Meble muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych. Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić od +10°C do +30°C.
 3. Wyrób nie może być wyposażeniem w saunie.
 4. Montaż mebli musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypoziomowanie i sposób regulacji elementów szafki opisanych w instrukcji montażu. Nie zastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu powoduje utratą gwarancji oraz może spowodować złe funkcjonowanie produktu, lub jego uszkodzenie.
 5. Powłoka lakiernicza nie może być poddawana działaniu wysokich temperatur, środków chemicznym, na przykład: rozpuszczalniki, benzyna oraz kosmetyki o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.).
 6. Produkt jest meblem wykonanym z materiałów o zwiększonej odporności na działanie wilgoci, nie może być jednak poddawany bezpośredniemu (ciągłemu lub długotrwałemu działaniu wody np. zalanie). Wodę rozlaną na powierzchnię mebli należy natychmiast wytrzeć za pomocą suchej ściereczki.
 7. Kolor mebli może się delikatnie różnić od koloru pokazanego na próbce.
 8. Powierzchnie lakierowane i okleinowane podlegają procesowi starzenia i ich kolor może zmienić się z upływem czasu.
 9. Wystawianie mebli na ciągłe działanie promieni UV (np. bezpośrednie światło słoneczne) może spowodować szybszą zmianę koloru.
ZASADY KONSERWACJI MEBLI

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

 1. Do czyszczenia powierzchni mebli należy stosować lekko wilgotną miękką szmatkę, następnie powierzchnię wytrzeć do sucha.
 2. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących (zaleca się płyn do szyb bez amoniaku lub pastę nierysująca), pamiętając o wytarciu powierzchni do sucha.
 3. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdze, środków do czyszczenia ceramiki itp.) szczególnie zawierających kwasy oraz rozpuszczalniki.
 4. Za uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe w wyniku użycia niezalecanego środka czyszczącego Producent nie ponosi odpowiedzialności.