KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO/, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oristo Sp. z o.o. z siedzibą w Montowo 59, 13-324 Grodziczno
  2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora e-mail: iodo@oristo.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy oraz w celu prawidłowego wykonania jej postanowień.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Oristo Sp. z o.o.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji), a w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , także w stosunku do danych w postaci elektronicznej.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i prawidłowego wykonania jej postanowień. Nie podanie przez Panią /Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.