zasady gwarancji

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i zamontowania według instrukcji dołączonej do wyrobu:

Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na okres 60 miesięcy (5 Lat) od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i podpisem sprzedawcy. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wad tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że Strony w wyraźny sposób postanowią inaczej. W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji (rękojmi) wynosi 24 miesiące (2 lata).

 • Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827), Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez gwaranta jest:

 • dokument zakupu
 • karta montażu szafki (znajduje się wewnątrz wyrobu)
 • znak oryginalności znajdujący się wewnątrz szafki

Sprzedający jest zobowiązany:

 • do wydania Kupującemu mebla w opakowaniu fabrycznym wraz z dokumentem sprzedaży.
 • do sprawdzenia zgodności wydawanego produktu z zamówieniem i fakturą zakupu;
 • w obecności i na życzenie klienta do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności szafki, ewentualnego opisu uszkodzeń i braków.

Wady objęte gwarancją 5 lat:

 • samoistne ubytki w lakierze lub jego rozwarstwianie, zmiana struktury
 • wypaczenie elementów lakierowanych, laminowanych lub foliowanych
 • odklejanie obrzeża od krawędzi
 • odklejanie tafli szkła od płyty

Wady objęte gwarancją 2 letnią:

 • rdzewienie elementów metalowych
 • awarie elementów elektrycznych np. włączniki, przepalanie oświetlenia, gniazdka
 • uszkodzenie zawiasów
 • uszkodzenie prowadnic
 • uszkodzenie ogranicznika wysuwu kosza
 • tafla szkła srebrzonego – korozja (czernienie krawędzi), łuszczenie się i pękanie powłoki srebrzonej
 • zmiana odcienia koloru (odbarwienie) wynikające z długotrwałego działania promieni UV

gwarancją producenta nie są objęte

 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przenoszenia mebli,
 • uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,
 • uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 • wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę,
 • zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel, uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia,
 • zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,
  regulacja i montaż mebli.

W meblach sprzedawanych z ekspozycji: uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone przy zakupie, z którymi klient został zapoznany w trakcie zakupu.

zasady użytkowania mebli

 • Meble muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych. Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić od +10°C do +30°C.
 • Wyrób nie może być wyposażeniem w saunie.
 • Montaż mebli musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypoziomowanie i sposób regulacji elementów szafki opisanych w instrukcji montażu. Nie zastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu powoduje utratą gwarancji oraz może spowodować złe funkcjonowanie produktu, lub jego uszkodzenie.
 • Powłoka lakiernicza nie może być poddawana działaniu wysokich temperatur, środków chemicznym, na przykład: rozpuszczalniki, benzyna oraz kosmetyki o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.).
 • Produkt jest meblem wykonanym z materiałów o zwiększonej odporności na działanie wilgoci, nie może być jednak poddawany bezpośredniemu (ciągłemu lub długotrwałemu działaniu wody np. zalanie). Wodę rozlaną na powierzchnię mebli należy natychmiast wytrzeć za pomocą suchej ściereczki.
 • Kolor mebli może się delikatnie różnić od koloru pokazanego na próbce.
 • Powierzchnie lakierowane i okleinowane podlegają procesowi starzenia i ich kolor może zmienić się z upływem czasu.
 • Wystawianie mebli na ciągłe działanie promieni UV (np. bezpośrednie światło słoneczne) może spowodować szybszą zmianę koloru.

zasady konserwacji mebli

 • Do czyszczenia powierzchni mebli należy stosować lekko wilgotną miękką szmatkę, następnie powierzchnię wytrzeć do sucha.
 • W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących (zaleca się płyn do szyb bez amoniaku lub pastę nierysująca), pamiętając o wytarciu powierzchni do sucha.
 • Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdze, środków do czyszczenia ceramiki itp.) szczególnie zawierających kwasy oraz rozpuszczalniki.
 • Za uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe w wyniku użycia niezalecanego środka czyszczącego Producent nie ponosi odpowiedzialności.

reklamacje

 • Przy sprzedaży wyrobu na podstawie wzoru, meble dostarczone są do obrotu w opakowaniach. Jeśli opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia lub naruszenia, meble wydawane są kupującemu bez rozpakowania (o ile nie będzie tego wymagał). W takiej sytuacji termin zgłoszenia na wady widoczne (jawne), wynosi siedem dni (kalendarzowych) od daty zakupu i należy wówczas bezwzględnie zachować opakowanie fabryczne do kontroli, do czasu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Jeżeli Kupujący zażąda rozpakowania mebla w punkcie sprzedaży detalicznej lub wyrobu ekspozycyjnego, traci on uprawnienia do reklamowania wad (uszkodzeń) transportowych i mechanicznych.
 • Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu wad, przyjmuje punkt sprzedaży, w którym dokonano zakupu.
 • Reklamacje dotyczące braków, uszkodzeń, wad powstałych w trakcie użytkowania obsługiwane są przez punkt sprzedaży.
 • O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta lub Sprzedawcę w terminie:
  • w przypadku dokonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia reklamacyjnego,
  • we wszystkich innych przypadkach w terminie siedmiu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego,
  • w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty.
 • Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną.
 • W przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, Kupującemu przysługuje wymiana mebla na wolny od wad.
 • Termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 30 dni od czasu pozytywnego potwierdzenia rozpatrzenia zgłoszenia.
 • W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 45 dni ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne.
 • Wykonujący prawa z gwarancji winien dostarczyć reklamowany mebel do Oristo sp. z o.o. lub wskazanego punktu napraw.
 • Koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi osoba reklamująca.

Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać:
Mariusz Wilkowski
tel./fax +48 56 472 95 64
e-mail: reklamacje@oristo.pl

pliki do pobrania

Zgłoszenia reklamacyjne
pdf | 811,09 KB
marker icon

znajdź salon w twojej okolicy

Nasze produkty dostępne są w całym kraju w sieci ok 300 salonów.
arrow icon